Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:
Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Wyb. Ludwika Pasteura 18/1I, 50 – 367 Wrocław,
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
przetwarzania – w relacji
do celu przetwarzania
Okresy przechowywania danych
osobowych lub kryteria ich
ustalania – w relacji do celu
przetwarzania
1. Zawarcie i wykonywanie umowy
rezerwacyjnej, deweloperskiej,
przedwstępnej i sprzedaży
nieruchomości, umowy najmu
lokalu w tym kontakt w sprawie
zawarcia umowy, odbioru
nieruchomości i rozliczenia kosztów
ich nabycia oraz innych usług
związanych z nieruchomościami.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
przetwarzanie niezbędne
do wykonania umowy,
której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.
Od momentu zebrania danych
osobowych związanych z zawartą
umową do czasu jej wykonania lub
rozwiązania.
2. Marketing bezpośredni polegający
na przygotowywaniu i przesyłaniu –
na podstawie Twojej zgody –
informacji handlowych o
produktach i usługach za pomocą
środków komunikacji
elektronicznej, takich jak
wiadomości tekstowe (SMS),
wiadomości multimedialne (MMS)
oraz poczta elektroniczna (e-mail).
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
związku z art. 10 Ustawy o
świadczeniu usług drogą
elektroniczną – przetwarzanie
danych osobowych za zgodą.
Od momentu uzyskania zgody do czasu
jej cofnięcia.
3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami wynikającymi z
rękojmi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
realizacja naszego prawnie
uzasadnionego interesu
polegającego na
możliwości ustalenia,
dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
Przetwarzanie następuje przez okres,
w jakim możliwe jest stwierdzenie
wady nieruchomości (co do zasady 5
lat od daty przekazania
nieruchomości) oraz 10 lat w
przypadku roszczeń na zasadach
ogólnych, czas przewidziany na
dochodzenie roszczeń z tytułu
rękojmi (co do zasady 1 rok od dnia
stwierdzenia wady) oraz czas
potrzebny na rozpatrzenie tych
roszczeń.
4. W celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami innymi niż związane z
rękojmią rzeczy sprzedanej.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
ustalenie, dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami.
Okres przedawnienia roszczeń
wynikających z łączących nas
stosunku prawnych (w tym umów),
oraz dodatkowych sześciu miesięcy
od zakończenia tego okresu – w
związku z możliwością zgłoszenia
roszczenia w ostatniej chwili.
5. Rozliczenie należności
publicznoprawnych (w tym
podatków) związanych z usługami
świadczonymi przez Administratora
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z
związku z przepisami
podatkowymi
nakładającymi obowiązki
podatkowe –
przetwarzanie niezbędne
do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na
administratorze.
Przetwarzanie przez okres potrzebny
do wypełnienia obowiązku
podatkowego i złożenia w tym
zakresie odpowiednich deklaracji
podatkowych oraz weryfkacji przez
organy administracji skarbowej.
6. Archiwizowanie dla zabezpieczenia
i przechowania dokumentów
księgowych przez okresy wskazane
przez Ustawę o rachunkowości.
Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w
związku z art. 74 Ustawy o
rachunkowości.
Co do zasady przez okres 5 lat liczony
od początku roku następującego po
roku obrotowym, którego dane
dotyczą.

2. Podanie danych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem nieruchomości – rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych lub sprzedaży nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju umów najmu.

3. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu wykonywania czynności związanych z realizacją usług świadczonych przez nas takich jak np. spółki celowe realizujące inwestycje budowy danej nieruchomości podlegającej sprzedaży, dostawcy usług wykonywanych na Twoje zlecenie, wspólnoty mieszkaniowe, firmy świadczące usługi wsparcia sprzedaży, usługi biurowe i księgowe , teleinformatyczne, projektowe, budowlane, notarialne, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowe, wspierające marketing produktów i usług administratora.

4. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa) . Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@starter.net.pl.
5. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do zmian w wymaganiach prawnych. Zmiany będą udostępnianie na stronie internetowej www.starter.net.pl.